CAT to host hit reality show Cariad@Iaith


Home » CAT to host hit reality show Cariad@Iaith

S4c Press Release

Seven days, eight contestants, two presenters, and one language. Over the course of a week, eight Welsh celebrities will try to learn as much Cymraeg as possible and this year, the Centre for Alternative Technology near Machynlleth will be turned into a classroom fit for the stars.

And S4C can reveal that this year’s brave crew of celebrities who will eat, drink, sleep and live the Welsh language and face a range of outdoor challenges include one of Wales’ most famous weather presenters, an Olympic medal-winning athlete, a former Welsh rugby international, a CBeebies presenter, a well-known comedian and a galaxy of actors.CF6rS-RUoAA0r-u

Cariad@Iaith, presented this year for the first time by opera star Wynne Evans along with the darling of all Welsh learners, Nia Parry, will start with a special preview programme on Sunday 14 June at 8.00 on S4C with daily programmes to follow every weekday night at 8.25 and 9.30 with the final on Saturday 20 June.

Now in its seventh series, Cariad@Iaith has featured Ian ‘H’ Watkins, Gareth Thomas, Steve Strange and Janet Street-Porter amongst others as previous contestants and this year’s line-up is no less impressive.

 Derek Brockway is one of the most familiar faces on Welsh television, having presented the weather on BBC Wales Today for 18 years. Derek is originally from Barry, Vale of Glamorgan and lives near Cardiff and is also the presenter of TV series Weatherman Walking.

Rebecca Keatley will be well known to younger viewers as a presenter on children’s television service, CBeebies. Originally from Port Talbot, Rebecca now lives in London where she presents programmes such as Let’s Play on the channel.

Chris Corcoran is a comedian and radio presenter who currently presents his own radio show on BBC Radio Wales on Saturday afternoons. Chris has supported Rob Brydon on tour and has featured on many comedy shows on TV and radio. Before turning to comedy, he was a teacher at Barry Comprehensive School.

For 15 years, Jamie Baulch was a poster boy for Welsh athletics, having won a total of 11 medals at events such as the Olympics, Commonwealth Games and the IAAF World Athletics Championships. He recently appeared on BBC Wales’ looking for my birth mum programme where he traced his birth mother.

Pontypridd actress Nicola Reynolds first appeared on our screens in cult film Human Traffic, set in Cardiff. Since then she has had roles in Coronation Street, High Hopes and Clocking Off but may be more familiar as the face of Meg as part of BBC Wales sitcom Scrum 4.

Merthyr-born actor Steve Speirs has appeared in series such as Doctor Who, NCIS and Jonathan Creek as well as films such as Star Wars: The Phantom Menace and Pirates of the Caribbean. He is also a writer for Ruth Jones’ hit sitcom Stella.

Caroline Sheen is a West End actress originally from Port Talbot who has appeared in an array of musicals including Grease, Mamma Mia and Les Miserables and has also appeared in popular TV series Torchwood and Hotel Babylon.

Ex-Cardiff Blues and Wales international rugby player Tom Shanklin is Wales’ fifth highest-scoring rugby player on record. He earned 70 caps for the Welsh team and has also played for the British and Irish Lions squad.

Co-presenter and tutor Nia Parry added, “I love everything about the Cariad@Iaith experience – the fun, the activities, meeting new people and working with a wonderful crew but above all I love teaching Welsh in the classroom again and welcoming another set of various stars is great.”

With the help of tutors Ioan Talfryn and Nia Parry, the eight brave contestants will have their knowledge of Welsh put to the test with formal lessons and by using the language during physical challenges and the unique teaching method of desuggestipedia, which encourages language immersion through songs and games.

But after a whole week of lessons, only one can be crowned winner of the series, with the week’s best learner announced on the Saturday final.

Another addition to the series this year is the new presenter, Wynne Evans who was a contestant on the show in a previous series. “I’m very excited about presenting the show. I can’t quite believe that I’ve gone from being a contestant to being a presenter,” says Wynne who has also presented the seres Am Ddrama on S4C. “I’m not quite sure if I’m ready but I’m definitely looking forward to the challenge.”

This year’s series is sponsored by the Welsh Government. First Minister Carwyn Jones said:  “As a government we are committed to giving people of all ages the opportunity to learn Welsh and are keen to encourage them to use the language in their day to day lives.

“The Welsh for Adults programme is key to ensuring that adults have opportunities to learn Welsh and I am pleased that we are working with S4C to support Cariad@Iaith to encourage more adults to learn Welsh or improve their skills.”

Kim Bryan, a spokesperson for the Centre for Alternative Technology added, “It is a fantastic opportunity for CAT and Machynlleth to showcase the wide range of activities there are to do in the area and the friendliness of the local community. The Welsh language is a vitally important part of our culture and hosting the Cariad@Iaith programme here at CAT is a tremendous way to support it.”

 

Wyth seren yn bwyta, cysgu ac yn dysgu Cymraeg ar Cariad@Iaith 2015

Saith niwrnod, wyth cystadleuydd, dau gyflwynydd ac un iaith. Dros gyfnod o wythnos, bydd wyth o sêr Cymreig yn ceisio dysgu Cymraeg hyd eithaf eu gallu, ac eleni, mi fydd Canolfan y Dechnoleg Amgen ym Machynlleth yn cael ei thrawsnewid i ystafell ddosbarth arbennig iawn.

Gall S4C ddatgelu bod y criw enwog eleni fydd yn bwyta, yfed, cysgu ac yn byw’r iaith Gymraeg ac yn wynebu gweithgareddau awyr agored amrywiol yn cynnwys un o gyflwynwyr tywydd enwoca’r genedl, athletwr penigamp sydd wedi ennill medalau Olympaidd, un o gyn-chwaraewyr rygbi gorau’r wlad, cyflwynydd teledu plant CBeebies a llu o actorion adnabyddus.

Bydd Cariad@Iaith eleni’n cael ei chyflwyno am y tro cyntaf eleni gan y canwr opera Wynne Evans ynghyd â’r bytholwyrdd Nia Parry, gyda rhaglen rhagflas arbennig i’w gweld nos Sul 14 Mehefin am 8.25 ar S4C gyda rhaglenni nosweithiol yn cael eu darlledu bob nos am 8.25 a 9.30 gyda’r ffeinal nos Sadwrn 20 Mehefin.

Dyma’r seithfed gyfres o Cariad@Iaith ac mae sêr y gorffennol yn cynnwys Ian ‘H’ Watkins, Gareth Thomas, Steve Strange a Janet Street-Porter ac mae’r enwau mawr yn parhau eleni.

Mae Derek Brockway yn un o wynebau mwyaf adnabyddus ar deledu Cymru, ac mae wedi cyflwyno’r tywydd ar BBC Wales Today am ddeunaw mlynedd. Mae Derek yn dod o’r Barri yn wreiddiol, ond mae bellach yn byw ar gyrion Caerdydd. Mae hefyd yn cyflwyno’r gyfres Weatherman Walks.

Bydd Rebecca Keatley yn wyneb cyfarwydd iawn i wylwyr iau fel cyflwynydd ar wasanaeth plant CBeebies y BBC. Yn wreiddiol o Bort Talbot, mae Rebecca’n byw yn Llundain lle mae’n cyflwyno rhaglenni fel Let’s Play ar y sianel.

Digrifwr a chyflwynydd radio yw Chris Corcoran sy’n cyflwyno ei raglen ei hun ar BBC Radio Wales ar brynhawniau Sadwrn. Mae Chris wedi cefnogi Rob Brydon ar daith ac wedi ymddangos ar nifer o raglenni comedi ar deledu a radio. Cyn troi at fyd comedi, roedd yn athro yn Ysgol Gyfun y Barri.

Am 15 mlynedd, roedd Jamie Baulch yn un o eiconau’r byd athletau, ac mae wedi ennill 11 o fedalau yn y gemau Olympaidd, Gemau’r Gymanwlad a Phencampwriaethau Athletau’r Byd. Fe ymddangosodd yn ddiweddar ar raglen Coming Home BBC Wales i gwrdd â’i fam enedigol am y tro cyntaf.

Ymddangosodd Nicola Reynolds o Bontypridd ar ein sgriniau’n gyntaf yn y ffilm Human Traffic a leolwyd yng Nghaerdydd. Ers hynny, mae wedi ymddangos yn Coronation Street, High Hopes a Clocking Off ond efallai ei bod hi’n fwy adnabyddus fel ‘Meg’ o’r gyfres Scrum 4 gan BBC Wales.

Ganwyd Steve Speirs ym Merthyr Tudful ac mae wedi ymddangos mewn cyfresi megis Doctor Who, NCIS a Jonathan Creek ynghyd â Star Wars: The Phantom Menace a Pirates of the Caribbean. Mae hefyd yn ysgrifennu ar gyfer y gyfres Stella gan Ruth Jones.

Mae Caroline Sheen yn actores yn y West End yn Llundain ac yn dod yn wreiddiol o Bort Talbot. Mae wedi ymddangos mewn nifer o sioeau cerdd megis Grease, Mamma Mia a Les Miserables ynghyd â chyfresi teledu fel Torchwood a Hotel Babylon.

Tom Shanklin yw un o chwaraewyr rygbi mwyaf llwyddiannus Cymru, ac ymhlith sgorwyr uchaf y tîm cenedlaethol. Mae wedi ennill 70 o gapiau dros ei wlad a hefyd wedi chwarae i Gleision Caerdydd a Llewod Prydain ac Iwerddon.

Dywedodd cyflwynydd Cariad@Iaith, Nia Parry, “Dw i’n caru popeth am y profiad Cariad@Iaith – yr hwyl, y gweithgareddau, cwrdd á phobl newydd a gweithio gyda chriw hyfryd, ond dw i wrth fy modd yn cael addysgu Cymraeg yn y dosbarth eto. Mae’n hyfryd cael croesawu sêr mor amrywiol i’r ystafell ddosbarth unwaith eto eleni.

Gyda help y tiwtoriaid Ioan Talfryn a Nia Parry, bydd yr wyth seren dewr yn profi eu gallu yn y Gymraeg drwy wersi ffurfiol a defnyddio’r iaith wrth ymgymryd â heriau corfforol amrywiol a’r dull unigryw o ddysgu, sef ‘dadawgrymeg’, sy’n hybu defnydd o’r iaith drwy ganu a chwarae gemau.

Ond ar ôl wythnos gyfan o wersi dim ond un seren fydd yn cipio’r teitl o ddysgwr Cymraeg gorau’r gyfres a chyhoeddir yr enillydd yn ystod y ffeinal ar nos Sadwrn.

Wyneb newydd arall fydd yn ymuno â’r gyfres eleni fydd y cyflwynydd Wynne Evans a oedd yn gystadleuydd ar y rhaglen mewn cyfres flaenorol. “Dw i’n teimlo’n gyffrous iawn am gyflwyno’r gyfres. Dydw i ddim wir yn gallu credu fy mod i wedi mynd o fod yn gystadleuydd i fod yn gyflwynydd,” meddai Wynne, sydd hefyd wedi cyflwyno’r gyfres Am Ddrama ar S4C. “Dydw i ddim yn siŵr os ydw i’n barod ond dwi’n edrych ymlaen at yr her!”

Noddir y gyfres eleni gan Lywodraeth Cymru. Dywedodd y Prif Weinidog Carwyn Jones: “Fel Llywodraeth, rydym yn gwbl ymrwymiedig i roi cyfleoedd i bobl o bob oedran i ddysgu Cymraeg ac i’w hannog i ddefnyddio mwy o’r iaith bob dydd.

“Mae’r rhaglen Cymraeg i Oedolion yn allweddol er mwyn sicrhau bod gan oedolion y cyfleoedd i ddysgu Cymraeg ac rwy’n hapus iawn ein bod yn cydweithio ag S4C i gefnogi Cariad@Iaith er mwyn annog mwy o oedolion i ddysgu Cymraeg neu wella eu sgiliau.”

Ychwanegodd Kim Bryan, llefarydd ar ran Canolfan y Dechnoleg Amgen, “Dyma gyfle euraidd i’r Ganolfan ac i Fachynlleth i arddangos yr ystod eang o weithgareddau sydd i’w gwneud yn yr ardal a chyfeillgarwch y gymuned leol. Mae’r iaith Gymraeg yn rhan annatod a phwysig iawn o’n diwylliant ac mae croesawu Cariad@Iaith yma yn ffordd wych o wneud hynny.”