Cyfleusterau a Hygyrchedd

Mae gan CyDA, sydd wedi ei leoli mewn ardal hardd, amrywiaeth eang o gyfleusterau, a’n nod ni yw sicrhau profiad gwych i’n holl ymwelwyr beth bynnag eu hoed, gallu neu gefndir.

Home » Ymweld â ni » Cynllunio eich Ymweliad » Cyfleusterau a Hygyrchedd

Mae gan Ganolfan y Dechnoleg Amgen gasgliad o adeiladau a gynlluniwyd gan ddefnyddio technoleg werdd arloesol er mwyn lleihau’r effaith ar yr amgylchedd.

Mae adeilad WISE, sy’n gartref i’r Ysgol Raddedig ac y gellir ei ddefnyddio i gynnal cynadleddau, yn arbennig o drawiadol ac mae wedi ennill nifer o wobrau am ei gynllun.

Nodweddion Allweddol

  • Canolfan ymwelwyr, siop a chaffi llysieuol, ar agor 10yb – 4yh
  • Ysgol Raddedig a chyfleusterau addysgol ar gyfer cyrsiau byr ac ymweliadau gan grwpiau ysgol a phrifysgol
  • WiFi ar gael am ddim ar draws y rhan fwyaf o’r safle
  • Mynediad am ddim i ofalwyr
  • Parcio am ddim
  • Cyfleusterau cynadledda a man cyfarfod i’w hurio – gellir darparu gwasanaeth arlwyo a bar hefyd
  • Mae gennym sgwteri symudedd trydan a chadeiriau olwyn y gellir eu defnyddio am ddim, ond dylid eu llogi ymlaen llaw. Ffoniwch 01654 705950 i’w llogi
  • Mae croeso i gŵn sy’n ymddwyn yn dda i ymweld am ddim. Bydd angen cadw eich ci ar dennyn byr. Byddwn yn rhoi bag gwastraff bioddiraddadwy i chi ar ôl cyrraedd. Ni chaniateir i gŵn fod yn y caffi nac yn y siop

Hygyrchedd

Os oes gennych chi neu rywun yn eich parti anghenion nad ydym yn amlwg yn darparu ar eu cyfer, cysylltwch â ni ymlaen llaw a byddwn yn hapus i geisio sicrhau eich bod yn cael y gorau allan o’ch ymweliad.

Cyrraedd CyDA

Rheilffordd – Rhwng y Pasg a diwedd mis Hydref bydd mynediad ar ein rheilffordd ffwnicwlar cydbwysedd dŵr.

Pan fydd y rheilffordd ar gau ceir mynediad i’r safle trwy cerdded fyny Grisiau’r Ardd (10 munud o gerdded i fyny llwybr weddol serth).

Mae mynediad i gadeiriau olwyn drwy’r maes parcio isaf a’r rheilffordd, neu yn ystod y gaeaf pan fydd y rheilffordd ar gau, mae mynediad i gadeiriau olwyn drwy faes parcio’r de.

Gellir cyrraedd CyDA yn hawdd ar drafnidiaeth gyhoeddus. Os yw symudedd yn broblem argymhellir eich bod yn dal bws 34 gan ei fod yn dod yn agosach at CyDA.

 

Y Safle

Mae’r mwyafrif o’r safle, ac eithrio Llwybr Chwarel ac o amgylch rhai o’r gwelyau yn yr ardd, yn hygyrch i bobl â symudedd cyfyngedig neu mewn cadair olwyn.

Mae toiledau hygyrch ar gael ar lawr isaf ac ail lawr adeilad WISE.

 

Cyrraedd CyDA

Mae CyDA dair milltir i’r gogledd o Fachynlleth ac mae’n hawdd mynd iddo ar drafnidiaeth gyhoeddus. Mae Machynlleth ar linell drên Birmingham-i-Aberystwyth, a gellir ymuno â’r llinell hon hefyd o’r Amwythig neu Wolverhampton. Mae bysiau’n rhedeg pob awr o’r orsaf drenau ac yn aros y tu allan i’r safle.

Cysylltu â Ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch hygyrchedd neu os ydych yn gofidio na fyddwn yn gallu cwrdd â’ch anghenion, cysylltwch â ni ar unwaith fel y gallwn sicrhau eich bod yn mwynhau eich ymweliad â CyDA.