Water Efficiency – Free CPD day course for Plumbers in Wales


Home » Water Efficiency – Free CPD day course for Plumbers in Wales

Learn about the latest equipment with free water efficiency training for plumbers.

plumbing course
cc licensed ( BY ) flickr photo shared by Steven Depolo

Ideal for plumbers, plumbing students, builders and anyone who wants to know about how to carry out a water audit and which water efficiency solutions will provide the greatest savings. The training in Implementing a Water Efficiency Strategy is interactive and practical. You will learn how to reduce the vast amount of water lost every year by identifying cost-effective solutions.

 • Carrying out a water audit
 • Identifying effective solutions
 • Installing water efficiency equipment

 

South Wales7th May 9am – 5:30pmand 14th May 9am – 5:30pmBridgend College, Bridgend North Wales2nd June9am – 5:30pmColeg Llandrillo, ColwynBay

 

Mid Wales11th June9am – 5:30pmCeredigion College, Aberystwyth

 

 

Many public buildings are wasting vast quantities of water every year. As all non-residential buildings are charged per m3 of water used, there is a monetary cost as well as an environmental cost to this excessive water use. And yet it is easy to save significant amounts of water, often with very low cost solutions. The trick is to understand where the building is using water efficiently, and where it is wasting water; after that the most cost effective solutions can be identified and implemented.

Who will it be delivered by?

Cath Hassell, ech2o who has fifteen years’ experience of providing sustainable water solutions (both behavioural and technological) in schools, offices, pubs, restaurants, night clubs, community buildings and housing.
Grace Crabb, CAT. Grace studied an undergraduate degree in Biodiversity Conservation at KentUniversity. She then gained an MSc in Community Water Supply from CranfieldUniversity. She has worked in practical water and land management for more than 10 years, including more than 5 years at CAT where she worked as Senior Water and Natural Resources Coo

Course fees and how to book your place:

The course is FREE, but in order to attend the course free of charge you must fit the eligibility criteria:

 • Live or work in one of Wales’ Convergence Areas Wales Convergence area
 • Be employed, self-employed or in full time education
 • Work in the built environment or allied services
 • NOT work for a public sector organisation

In order to ensure the eligibility of delegates, you will be asked to complete a Participant Enrolment Form and supplementary information to evidence eligibility.

Please contact us if you have any questions regarding eligibility.

To reserve a place on one of the courses Call the Courses Department on 01654 704 952 or email us at courses@cat.org.uk

Hyfforddiant effeithlonrwydd dŵr rhad ac am ddim ar gyfer plymwyr

Hyfforddiant delfrydol ar gyfer plymwyr, plymwyr dan hyfforddiant ac unrhyw un sy’n dymuno dysgu sut i gyflawni archwiliad dŵr a darganfod pa ddulliau effeithlonrwydd dŵr fydd yn rhoi’r arbedion mwyaf. Mae Gweithredu Strategaeth Effeithlonrwydd Dŵr yn hyfforddiant rhyngweithiol ac ymarferol.  Byddwch yn dysgu sut i leihau’r holl ddŵr a gollir pob blwyddyn drwy adnabod atebion cost effeithiol.

 • Cynnal archwiliad dŵr
 • Adnabod atebion effeithiol
 • Gosod offer i hybu effeithlonrwydd dŵr

 

De Cymru7 fed Mai9am – 5:30pm a14eg Mai

9am – 5:30pm

Coleg Pen-y-bont ar Ogwr

Gogledd Cymru2il Mehefin9am – 5:30pmColeg Llandrillo, Bae Colwyn Canolbarth Cymru11eg Mehefin9am – 5:30pmColeg Ceredigion, Aberystwyth

 

Mae nifer o adeiladau cyhoeddus yn gwastraffu llawer iawn o ddŵr pob blwyddyn.  Gan fod pob adeilad dibreswyl yn talu fesul m3 o ddŵr a ddefnyddir, mae yna gost ariannol yn ogystal â chost amgylcheddol i’r defnydd gormodol hwn o ddŵr.  Serch hynny, peth hawdd yw arbed dŵr sylweddol, a hynny yn aml drwy ddefnyddio atebion isel eu cost.  Y gamp yw deall ymhle mae adeilad yn defnyddio dŵr yn effeithlon ac ymhle y mae’n gwastraffu dŵr; yna gellir adnabod yr atebion mwyaf cost effeithlon a’u rhoi ar waith.

Pwy fydd yn cyflwyno’r cwrs?

Cath Hassell, ech2o sydd â phymtheg mlynedd o brofiad o ddarparu atebion dŵr cynaliadwy (ymddygiadol a thechnolegol) mewn ysgolion, swyddfeydd, tafarndai, bwytai, clybiau nos, tai ac adeiladau cymunedol.
Grace Crabb, CyDA. Astudiodd Grace am radd israddedig mewn Cadwraeth Bioamrywiaeth ym Mhrifysgol Caint.  Yna, enillodd radd MSc mewn Cyflenwad Dŵr Cymunedol ym Mhrifysgol Cranfield.  Mae wedi bod yn gwneud gwaith ymarferol ym maes rheoli dŵr a thir ers dros ddeng mlynedd, gan gynnwys 5 mlynedd yng Nghanolfan y Dechnoleg Amgen lle’r oedd yn Uwch Gydlynydd Dŵr ac Adnoddau Naturiol.

Costau’r cwrs a sut i archebu lle:

Mae’r cwrs yn RHAD ac AM DDIM, ond os am ddod ar y cwrs yn ddi-dâl rhaid i chi gwrdd â’r meini prawf cymhwysedd: 

 • Byw neu weithio yn un o Ardaloedd Cydgyfeirio Cymru Wales Convergence area 
 • Dylid bod yn gyflogedig, hunangyflogedig neu mewn addysg llawn amser
 • Dylid bod yn gweithio yn yr amgylchedd adeiledig neu wasanaethau cysylltiedig
 • NI DDYLID BOD yn gweithio i sefydliad sector cyhoeddus

Er mwyn sicrhau cymhwysedd y cynrychiolwyr, gofynnir i chi lenwi Ffurflen Cofrestru Cyfranogwyr a darparu gwybodaeth ategol i brofi eich cymhwysedd.

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch eich cymhwysedd.

I gadw lle ar un o’r cyrsiau, ffoniwch yr Adran Gyrsiau ar 01654 704 952 neu anfonwch e-bost at courses@cat.org.uk